Nấm được cấu tạo đa bào hình sợi, sinh sản vô tính và hữu tính... thuộc dạng nấm gì của giới Nấm?

A.

Nấm ăn, Nấm nhầy.

B.

Nấm nhầy.

C.

Nấm men.

D.

Nấm mốc, Nấm ăn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nấm mốc, Nấm ăn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.