Nền dân chủ XHCN lấy hệ tư tưởng đạo đức nào dưới đây làm nền tảng tinh thần của xã hội?

A.Mác - Lê-nin.
B.dân tộc.
C.thế giới.
D.nhân loại.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lời giải
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa  lấy hệ tư tưởng Mác - Lê-nin làm nền tảng tinh thần của xã hội.
=> Chọn đáp A

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.