Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống Nam Phi (1994) đánh dấu sự kiện lịch sử gì?

A.

Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

B.

Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

C.

Đánh dấu sự bình đẳng của các dân tộc, màu da trên thế giới.

D.

Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỉ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...