Nét nổi bật nhất trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thợ máy xưởng Ba Son tháng 8/1925 với phong trào công nhân trước đó là:

A.

Phong trào đấu tranh có tổ chức, có tinh thần quốc tế vô sản cao cả.

B.

Phong trào đấu tranh mang tính tự phát.

C.

Phong trào đã đòi quyền lợi cho giai cấp công nhân Việt Nam.

D.

Phong trào đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A!

Giai đoạn 1919 – 1925 phong trào công nhân tuy đã phát triển nhưng còn trong thời kì mang tính “tự phát”, chưa tỏ rõ được là một lực lượng chính trị độc lập, chưa có ý thức rõ rệt về sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình. Cuộc bãi công của công nhân xưởng Ba Son tháng 8/1925 là dấu mốc đánh dấu giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...