Nếu bốn số hạng đầu của một hàng trong tam giác Pascal được ghi lại là:         1        16        120        560 Khi đó 4 số hạng đầu của hàng kế tiếp là:                 

A.

A. 1 32 360 1680

B.

B. 1 18 123 564

C.

C. 1 17 137 697

D.

D. 1 17 136 680

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn đáp án D

4 số hạng tiếp theo của tam giác Pascal là:         1        img1         img2         img3   

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.