Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn

A.

2,5 V và 1 Ω.

B.

7,5 V và 1 Ω.

C.

7,5 V và 1 Ω.

D.

2,5 V và 1/3 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Để khi mắc nối tiếp 3 nguồn giống nhau thu được bộ nguồn có suất điện động 7,5 V và điện trở trong 3 Ω thì thì suất điện động của mỗi nguồn là là E = Eb/3 = 2,5 V; điện trở trong của mỗi nguồn r = rb/3 = 1 Ω. Khi mắc song song ta sẽ được Eb = E = 2,5 V; rb = r/3 = 1/3 Ω .

Chọn đáp án D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.