Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau thì kết luận nào sau đây là chính xác nhất?   

A.

Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính Y

B.

Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể

C.

Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X

D.

Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính hoặc trong ti thể 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nếu lai thuận và lai nghịch cho kết quả khác nhau thì gen quy định tính trạng nằm trong ti thể, hoặc trên gen nằm trên NST giới tính.

Vậy đáp án là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.