Nếu truyền cho một quả cầu trung hòa điện 109 êlectron thì quả cầu sẽ mang một điện tích là

A.

+1,6.10-10 (C).

B.

+1,6.10-28 (C).

C.

−1,6.10-10 (C).

D.

+1,6.10-28 (C).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

−1,6.10-10 (C).

Điện tích quả cầu:

Q = −ne = −109.1,6.10-19 = −1,6.10-10 (C).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.