Ngày 3-3-1951, diễn ra sự kiên tiêu biểu nào thể hiên việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống Pháp?

A.

Thành lập mặt trận Việt-Miên-Lào

B.

Thành lập mặt  trận Việt Minh

C.

Thành lập Hội quốc dân Việt Nam

D.

Thành lập mặt trận Liên Việt

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thành lập mặt trận Liên Việt

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.