Nghiệm âm lớn nhất của phương trình img1 có dạng img2 với img3 là các số nguyên, img4img5 nguyên tố cùng nhau. Tính img6

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Điều kiện: img1 Phương trình img2                        img3img4img5 img6 nghiệm âm lớn nhất là img7

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...