Nghiệm âm lớn nhất của phương trình img1 là:         

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: Đáp án khác

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có img1  Vậy nghiệm âm lớn nhất của phương trình là img2.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.