Nghiệm của bất phương trình (x2 + x + 1 )x < 1 là:

A.

x > 0

B.

x < 0

C.

x < -1

D.

0 < x < 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x < -1

Cơ số là biểu thức chứa x với a = x2 + x + 1 > 0, ∀x ∈ R nên

(x2 + x + 1 )x < 1 =  (x2 + x + 1 )0

⇔ (x2 + x + 1 - 1)(x - 0) < 0 ⇔ x2(x + 1) < 0 ⇔ x < -1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.