Nghiệm của phương trình: |2x + 3| = |4 - 3x| là

A.

x = 15

B.

x = 5

C.

x = 5 ; x = 7

D.

x = 15 ; x = 7

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương trình đã cho tương đương với:

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 15 ; x = 7

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.