Trong các nhận định về sự khác nhau trong quá trình tái bản của ADN của sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ dưới đây, nhận định nào là đúng?

1. Sự tái bản ADN ở sinh vật nhân chuẩn có thể xảy ra đồng thời trên nhiều phân tử ADN.

2. Ở sinh vật nhân chuẩn, có nhiều điểm khởi đầu tái bản trên mỗi phân tử ADN, còn ở sinh vật nhân sơ thì có một điểm.

3. Các đoạn Okazaki được hình thành trong quá trình tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ dài hơn các đoạn Okazaki ở sinh vật nhân chuẩn.

4. Mạch ADN mới của sinh vật nhân chuẩn được hình thành theo chiều từ 5' đến 3' còn ở sinh vật nhân sơ là từ 3' đến 5'.

Phương án đúng là:

A.

1, 2.

B.

2, 3.

C.

1, 2, 3.

D.

1, 2, 3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1, 2, 3.

1. Sự tái bản ADN ở sinh vật nhân chuẩn có thể xảy ra đồng thời trên nhiều phân tử ADN.

2. Ở sinh vật nhân chuẩn, có nhiều điểm khởi đầu tái bản trên mỗi phân tử ADN, còn ở sinh vật nhân sơ thì có một điểm.

3. Các đoạn Okazaki được hình thành trong quá trình tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ dài hơn các đoạn Okazaki ở sinh vật nhân chuẩn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.