Người khởi xướng đường lối mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội của đất nước Trung Quốc từ năm 1978 là:                      

A.

Mao Trạch Đông.                  

B.

Đặng Tiểu Bình.         

C.

Chu Ân Lai.        

D.

Hồ Cẩm Đào.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B  

       Tháng 12 – 1978, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, đã vạch ra đường lối đổi mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế, xã hội ở Trung Quốc. Đến đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII (cuối năm 1987) đường lối này được nâng lên thành đường lối chung cuả Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc. Như vậy, công cuộc cải cách ở Trung Quốc đã bắt đầu ngay từ tháng 12 năm 1978 gắn với tên tuổi Đặng Tiểu Bình.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.