Người ta sử dụng một chuỗi polinucleotit (T+X)/(A+G) = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các loại nucleotit tự do cần cung cấp trong quá trình tổng hợp này là:  

A.

A + G = 80%; T + X = 20%

B.

A + G = 20%; T + X = 80%

C.

A + G = 25%; T + X = 75%

D.

A + G = 75%; T + X = 25%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chuỗi polinucleotit cho có img1 Mà A bổ sung với T, G bổ sung với X Do đó chuỗi polinucleotit bổ sung có: img2 

Vậy tỉ lệ các nu tự do cần cung cấp là: img3img4 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...