Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm?

A.

Tội phạm rất nghiệm trọng.

B.

Tội phạm đặc biệt nghiệm trọng.

C.

Chịu trách nhiệm về mọi tội phạm do mình gây ra.

D.

Tội phạm do cố ý.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự , phải chấp hành hình phạt theo quy định của Tòa án. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

 Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.