Nguyễn nhân khách quan làm cho cách mạng tháng Tám 1945 thành công nhanh chóng và tương đối ôn hòa ít đổ máu là?

A.

Nhân dân ta quyết tâm khởi nghĩa giành chính quyền.

B.

Lực lượng trung gian ngả về phía cách mạng.

C.

Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện

D.

Đảng lãnh đạo sáng suốt kịp thời.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.