Nguyên nhân quyết định thắng lợi 9 năm kháng chiến chống Pháp và 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước là gì?

A.

Do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B.

Do truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta.

C.

Do tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.

D.

Do sự đồng tình, ủng hộ, giúp dỡ của các nước XHCN anh em.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhờ có sự lãnh đạo của đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo; toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ: đảng ta đã với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo, đường lối tiền hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam, với phương pháp đấu tranh linh hoạt, kết hợp đấu tranh quân sự - chính trị - ngoại giao. => Sự lãnh đạo sáng suốt của đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cứu nước. Sai lầm và chú ý: từ khi ra đòi, Đảng Cộng sản đã đóng vai trò quan trọng trong cuôc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.