Nguyên tắc phân phối trong giai đoạn sau của xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì?

A.

Làm theo năng lực hưởng theo lao động.

B.

Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

C.

Làm hết  mình hưởng hết nhu cầu.

D.

Tùy theo khả năng để đáp ứng  nhu cầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.