Đột biến gen

A.

phát sinh trong nguyên phân của tế bào mô sinh dưỡng sẽ di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính.

B.

phát sinh trong giảm phân sẽ đi vào giao tử và di truyền cho thế hệ sau ở sinh sản hữu tính.

C.

phát sinh trong giảm phân sẽ được nhân lên ở một mô cơ thể và biểu hiện kiểu hình ở một phần cơ thể.

D.

thường xuất hiện đồng loạt trên các cá thể cùng loài sống trong cùng một điều kiện sống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát sinh trong giảm phân sẽ đi vào giao tử và di truyền cho thế hệ sau ở sinh sản hữu tính.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...