Nhà nước đảm bảo cho công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. Điều này thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A.

 Quyền được vui chơi, giải trí.

B.

Quyền được phát triển.

C.

Quyền học tập.

D.

Quyền sáng tạo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Nhà nước đảm bảo cho công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. Điều này thể hiện quyền  được phát triển của công dân

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.