Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ vốn với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A.

truyền thông.

B.

tín ngưỡng.

C.

tôn giáo.

D.

kinh tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ vốn với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khan là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về kinh tế.

Vì vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.