Nhận định nào sau đây không đúng?           

A.

A: Phân tử mantozo do 2 gốc α-glucozo liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, gốc thứ nhất ở C1, gốc thứ 2 ở C4 (C1-O-C4)  

B.

B: Phẩn tử saccarozo do 2 gốc α-glucozo và β-fructozo liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, gốc α-glucozo ở C1, gốc β-fructozo ở C4 (C1-O-C4)

C.

C: Tinh bột có 2 loại liên kết α-[1,4]-glicozit và α-[1,6]-glicozit  

D.

D: Xenlulozo có các liên kết β-[1,4]-glicozit

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B Phẩn tử saccarozo do 2 gốc α-glucozo và β-fructozo liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, gốc α-glucozo ở C1, gốc β-fructozo ở C2 (C1-O-C2)  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.