Nhận định nào sau đây là đúng?

A.

Chỉ có anđehit mới tham gia phản ứng tráng bạc.

B.

Cho a mol anđehit đơn chức tham gia phản ứng tráng bạc thì luôn thi được 2a mol Ag.

C.

Các chất có công thức phân tử C2H4O2 đều tham gia phản ứng tráng bạc.

D.

Phản ứng tráng bạc dùng để phân biết glucozơ và saccarozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các hợp chất có nhóm CHO như CH3CHO, HO-CH2-CHO, HCOOCH3,… đều tham gia phản ứng tráng bạc => Nhận định A sai. img2  CH3COOH có công thức phân tử là C2H4O2 không tham gia phản ứng tráng bạc => Nhận định C sai.

Glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc, saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc => Phản ứng tráng bạc dùng để phân biệt glucozơ và saccarozơ => Nhận định D đúng.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.