Nhận định nào sau đây sai về phong tráo Đồng khởi

A.

Thắng lợi của phong trào đã mở ra vùng giải phóng rộng lớn,liên hoàn.

B.

Thắng lợi của phong trào có ý nghĩa hết sức to lớn,đã làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ,buộc Mĩ phải tuyến bố phi Mĩ hóa chiến tranh xâm lược.

C.

Thắng lợi đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam,chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

D.

Thắng lợi đã chấm dứt thời kì ổn định tạm thời của chế độ thực dân mới của Mĩ ở miền Nam,mở ra thờ kì khủng hoảng của chế độ Sài Gòn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thắng lợi của phong trào có ý nghĩa hết sức to lớn,đã làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ,buộc Mĩ phải tuyến bố phi Mĩ hóa chiến tranh xâm lược.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.