Nhận xét về xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta đầu thế kỉ XX là gì?

A.

Nho học tiến bộ Việt Nam tham gia theo con đường dân chủ tư sản

B.

Các giai cấp tiến bộ Việt Nam tham gia cuộc vận động cứu nước với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ.

C.

Xu hướng mới là tham gia các cuộc vận động kháng chiếng chống lại thực dân Pháp trên mọi phương tiện sẵn có.

D.

Những tri thức Nho học tiến bộ Việt Nam tham gia cuộc vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Những tri thức Nho học tiến bộ Việt Nam tham gia cuộc vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.