Nhiễm sắc thể giới tính không có đặc điểm là:       

A.

Có gen quy định tính trạng thuộc giới tính

B.

Có gen quy định tính trạng không thuộc giới tính

C.

Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng

D.

Có đoạn tương đồng và đoạn không tương đồng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nhận định NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng sai vì một số loài có NST giới tính đặc biệt như châu chấu XO là con đực. Ở người XY là con trai NST X và Y không tương đồng về cấu trúc.

Vậy đáp án đúng là C   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.