Nhiệt phân 30,225 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, thu được O2 và 24,625 gam hỗn hợp chất rắn Y gồm KMnO4, K2MnO4, KClO3, MnO2 và KCl. Cho toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,8 mol HCl đặc, đun nóng. Phần trăm khối lượng của KMnO4 trong X là  

A.

A: 39,20%.

B.

B: 66,67%.

C.

C: 33,33%.

D.

D: 60,80%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi số mol KMnO4 và KClO3 lần lượt là x, y mol img1  l       Áp dụng bảo toàn khối lượng img2  img3  l       Theo bảo toàn mol e có img4  l       Bảo toàn nguyên tố Clo cho toàn quá trình có: img5  img6  Từ (1) và (2) suy ra img7   

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...