Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp BaCO3, MgCO3, Al2O3BaCO3, MgCO3, Al2O3  được chất rắn X và Y. Hoà tanchấtrắn X trong nước thu được kết tủa E và dung dịch Z. Sục khí Y dư vào dung dịch Z thấy kết tủa F, hoà tan E trong dung dịch NaOH dư thấy tan 1 phần được dung dịch G.

Chất rắn X là hỗn hợp gồm:

A.

BaO,MgO,Al2O3

B.

BaCO3, MgO,Al2O3.

C.

BaCO3,MgCO3,Al.

D.

Ba, Mg,Al.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

BaO,MgO,Al2O3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.