Nhiều người cùng góp vốn thành lập nên Hợp tác xã vận tải X chuyên kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, đây là thành phần kinh tế nào dưới đây?

A.

Kinh tế tập thể

B.

Kinh tế tư nhân

C.

Kinh tế nhà nước

D.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lời giải
Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tập thể về TLSX, bao gồm nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt.
Đáp án: A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.