Nhỏ từ từ đến dư dung dịch img1 vào dung dịch X chứa img2img3 thu được đồ thị sau: img4  Hãy xác định n?

A.

A: 82,7

B.

B: 68,4

C.

C: 96,1

D.

D: 70,5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 

Thứ tự các phản ứng: 2 phản ứng sau diễn ra đồng thời: img2  img3  img4  img5  Sau đó nếu img6 tiếp tục dư, sẽ phản ứng hòa tan một phần img7  img8 (tan) img9 img10 

Ta có bảng sau: Ta có đồ thị tổng quát sau: img11  Ta có đồ thị: img12 

Chúng ta xét các bổ đề cho 2 tam giác được tô đậm trên hình vẽ. Tam giác thứ nhất phía tay trái sử dụng bổ đề số 1 ở dạng cơ bản. Tam giác nhỏ hơn ở phía tay phải sử dụng bổ đề só 2 ở mức độ tinh tế hơn

+ Tam giác lớn:

img13  +Tam giác nhỏ hơn: img14 

Từ (1), (3) img15   

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...