Nhóm từ nào sau đây đòi hỏi phải có động từ khác đi kèm phía sau?

A.

Muốn, định, toan, dám

B.

Buồn, đau, ghét, nhớ

C.

Chạy, đi, cười, toan, đọc

D.

Thêu, may, đan, khâu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.