Những chất nào sau đây đều ở thể khí ở điều kiện thường?                 

A.

Metan, butađien, isopren, etilen, axetilen, etan, propin.

B.

Axetilen, propin, etilen, etan, butađien, propan, isobutilen.

C.

Etilen, metan, benzen, propin, axetilen, butađien, propen.

D.

Axetilen, metan, propen, isopren, butan, etilen, propin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hidrocacbon là thể khí ở điều kiện thường khi số C từ 4 trở xuống.  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.