Những chất nào trong dãy sau đây đều tham gia phản ứng thuỷ phân?

A.

Glucozơ, fructozơ.

B.

Tinh bột, xenlulozơ.

C.

Tinh bột, glucozơ.

D.

Xenlulozơ, fructozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tinh bột, xenlulozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...