Những kết luận nào sau đây về đặc điểm cấu trúc muối natri của axit béo là đúng?

A.

Muối natri của axit béo gồm 2 đầu ưa nước.

B.

Muối natri của axit béo gồm 2 đầu ưa dầu mỡ.

C.

Muối natri của axit béo gồm một đầu ưa nước là nhóm -COONa+ và một đầu ưa dầu mỡ là nhóm -CxHy.

D.

Muối natri của axit béo gồm một đầu ưa nước là nhóm -CxHy và một đầu ưa dầu mỡ là nhóm -COONa+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Muối natri của axit béo gồm một đầu ưa nước là nhóm -COONa+ và một đầu ưa dầu mỡ là nhóm -CxHy.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...