Những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam lực luợng nào được coi là nhạy bén với tình hình chính trị và có tinh thần cách mạng?

A.

         Giai cấp tư sản dân tộc.

B.

         Giai cấp công nhân.

C.

         Tiểu tư sản trí thức.

D.

         Giai cấp địa chủ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 78. Cách giải: Những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tiểu tư sản ngày càng tăng về số lượng. Họ có tinh thần dân tộc chống thực dân Pháp và tay sai. Đặc biệt, bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức là tầng lóp thường nhạy cảm với thời cuộc và tha thiết canh tân đất nước, hăng hái tham gia đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.        Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.