Những nội dung nào sau đây không phải là chức năng của tiền tệ?

A.Thước đo giá trị.
B.Phương tiện cất trữ.
C.Phương tiện thanh toán.
D.Điều tiết tiêu dùng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Lời giải
Tiền tệ có 5 chức năng gồm: Thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ, phương tiện thanh toán, tiện tệ thế giới.
=> Chọn đáp án D

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.