Những tỉnh lị giành chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam là:    

A.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Thái Nguyên.

B.

Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Nam.

C.

Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

D.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn đáp án D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.