Những từ nào dưới đây cùng nghĩa với từ “trung thực”?

A.

Ngay thẳng

B.

Bình tĩnh

C.

Tự tin

D.

Nhân đức

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.