Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là gì?

A.

Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.

B.

Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.

C.

Kinh tế việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội.

D.

Kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là: Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.

Vì vậy đáp án đúng là 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.