Nội dung định luật Hacđi - Vanbec:

A.

Trong những điều kiện nhất định thì trong một quần thể tự phối, tần số tương đối của các alen ở mỗi gen duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

B.

Trong những điều kiện nhất định thì trong một quần thể giao phối, tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng không ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác.

C.

Trong những điều kiện nhất định thì trong một quần thể giao phối, tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

D.

Trong những điều kiện nhất định thì trong một quần thể giao phối, tần số tương đối của các gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong những điều kiện nhất định thì trong một quần thể giao phối, tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...