Nội dung nào dưới đây không phản ánh bản chất xã hội của pháp luật?

A.

Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

B.

Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội.

C.

Các quy phạm pháp luật vì sự phát triển của xã hội.

D.

Các quy phạm pháp luật phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các quy phạm pháp luật phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...