Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A.

Tuyên truyền lí luận cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản vào Việt Nam.

B.

Chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

C.

Lãnh đạo một số cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân.

D.

Chuẩn bị về tổ chức và đội ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

* Vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên với sự thành lập Đảng - Đào tào đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản. - Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin về nước, thúc đẩy phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển, góp phần đánh bại quan điểm “phi vô sản” - Là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản - Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc tuyên truyền,tổ chức cách mạng ở Việt Nam. Đây là một bước quá độ nhằm chuẩn bị cho sự ra đời 1 chính đảng Cộng sản sau này HVNCMTN không trực tiếp lãnh đạo các phong trào đấu tranh của công nhân mà là thúc đẩy phong trào công nhân chuyển sang tư phát sang tự giác thông qua tuyên truyền lí luận giải phóng dân tộc đến giai cấp công nhân.

   Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.