Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám năm 1945?

A.

Phá tan xiềng xích của Pháp - Nhật và phong kiến, đưa nhân dân lên nắm chính quyền.

B.

Mở ra một kĩ nguyên mói: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

C.

Buộc pháp công nhân độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

D.

Góp phần vào chiến thắng chống phát xít của phe Đồng minh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: sgk 12 trang 119, 120, loại trừ Cách giải: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám bao gồm: a.       Đối với Dân tộc Việt Nam: -       Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. -       Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỷ nguyên mới độc lập, tự do; nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội. b.       Đối với thế giới: -       Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. -       Cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, có ảnh hưởng to lớn đến Miên và Lào.  Đáp án C: buộc pháp công nhân độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ.  Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.