Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách của thực dân Anh với nhân dân Ấn Độ?

A. Mua chuộc giai cấp phong kiến Ấn Độ.
B. Hòa hợp các dân tộc
C. Chia để trị.
D. Gây mâu thuẫn về chủng tộc, tôn giáo, đẳng cấp.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.