Nông nghiệp của Nhật có đặc điểm là

A.

điều kiện tự nhiên không thuận lợi để phát triển.

B.

chỉ chiếm 5% giá trị trong GDP và tỉ trọng có xu hướng giảm.

C.

trồng trọt là ngành có vai trò quan trọng nhất.

D.

tất cả các đặc điểm trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

điều kiện tự nhiên không thuận lợi để phát triển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.