Nung 22,48 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO và Al một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, thu được 0,896 lít khí (đktc) và 1,28 gam chất rắn Z. Mặt khác, Y phản ứng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 1M. Phần trăm khối lượng CuO trong X là:

A.

28,47%.

B.

61,92%.

C.

9,61%.

D.

36,35%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

*Xét giai đoạn Y tác dụng với dung dịch NaOH: Số mol NaOH là img1 

Sơ đồ phản ứng: img2  img3 

*Xét giai đoạn Y tác dụng với dung dịch HCl dư Số mol H2 thu được là: img4  Chất rắn Z là Cuimg5 

Chất rắn Z là Cuimg6 Dung dịch sau không chứa img7  Sơ đồ phản ứng: img8  img9  img10  img11   

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.