Nung nóng bột sắt trong oxi, thu được m gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 1,12 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất) và 21,78 gam muối. Giá trị của m là?        

A.

5,6. 

B.

8. 

C.

4,64. 

D.

6. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp:

BTNT “ Fe” ta có nFe = nFe(NO3)3 = ?

Quy đổi hỗn hợp X thành Fe và O BTe: 3nFe = 2nO + 3nNO => nO => m = mFe + mO.

Hướng dẫn giải: nFe(NO3)2 = 21,78 : 242 = 0,09 mol.

BTNT “ Fe” ta có: nFe = nFe(NO3)3 = 0.09 mol.

Quy đổi hỗn hợp X thành Fe (0,09 mol) và O (x mol)

Bảo toàn e: 3nFe = 2nO + 3nNO => 3.0,09 = 2x + 3.0.05 => x = 0,06 mol

=> m = mFe + mO = 0,09.56 + 0,06.16 = 6 gam.

Vậy đáp án đúng là D. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...