Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức thành lập khi nào?

A.

Ngày 23 - 4 - 1949.

B.

Ngày 1 - 10 - 1949.

C.

Ngày 1 - 10 -1950.

D.

Ngày 14 - 2 - 1950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 1 - 10 - 1949.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...